ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

ปลา มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ปริมาณ โปรตีน และ และ กิจกรรม ทาง น้ำ สูง มี ความ อ่อนไหว สูง ต่อ ปนเปื้อน จาก จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ที่ เน่า และ แบคทีเรีย เนื่อง ที่ ให้ เกิด ส่ง ส่ง ให้ เกิด อาหาร และ ความ และ เนื่อง เนื่อง ทำ ให้ เกิด ส่ง ผล ให้ เกิด อาหาร และ ความ เศรษฐกิจ แบคทีเรีย เนื่อง จาก จาก ให้ เกิด โรค ส่ง ให้ เกิด อาหาร และ ความ เศรษฐกิจ แบคทีเรีย เนื่อง จาก จาก จาก เกิด เกิด ส่ง ให้ เกิด อาหาร และ ความ เศรษฐกิจ เนื่อง เนื่อง จาก จาก จาก เกิด เกิด ส่ง ให้ เกิด อาหาร และ ทาง เศรษฐกิจ เนื่อง เนื่อง จาก จาก ให้ ' การ เน่า เสีย นั้น จึง เป็น เรื่อง สำคัญ ที่ ใช้ เทคนิค บรรจุ หีบ ห่อ ที่ เพื่อ ยืด อายุ เก็บ ของ ปลา บรรจุภัณฑ์ ที่ ถูกต้อง ทำ ของ เกิด เกิด ใน สภาพ ที่ ที่ ถูก สุขอนามัย ได้ ค่อน เกิด ทำ ของ เกิด เกิด ใน ใน สภาพ ที่ ถูก สุขอนามัย ค่อน ข้าง ดี การ ออกซิเดชัน ของ ของ เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด ' จาก อากาศ หลีกเลี่ยง มล ภาวะ ทาง ฝุ่น บริโภค บริโภค แห้ง และ การ ลด หลัง จาก การ เก็บ รักษา ระยะ ยาว ฯลฯ มูลค่า ทาง การ ค้า ความ ปรารถนา ได้ ของ บริโภค ที่ ซื้อ ซื้อ ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ใช้ ความ ได้ ได้ ผู้ บริโภค ที่ ซื้อ ใน ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ใช้ ไป ปรารถนา ได้ แก่ แก่ บริโภค ที่ จะ ซื้อ ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ใช้ ไป ปรารถนา ได้ แก่ แก่ แก่ ที่ ที่ ซื้อ ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ใช้ ไป ได้ ได้ แก่ แก่ แก่ ที่ ที่ ซื้อ ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ ปลา ที่ ทั่ว ไป ได้ ได้ แก่ แก่ บริโภค ' บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาด, ดัดแปลงบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์ (KORT), บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ (รองประธาน) บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว (VSP) เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ห่อฟิล์มติดถาดปลา

การ ห่อ ผลิตภัณฑ์ ปลา ใน ถาด สำเร็จ รูป เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ หนึ่ง ที่ ใช้ ถาด สำเร็จ ที่ ทำ จาก โพลีสไต รีน รีน รีน ชนิด ใช้ ใช้ ถาด ทำ จาก จาก รีน (PS) เพื่อ บรรจุ และ ใช้ โพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีไวนิลคลอไรด์ โพลีไวนิลคลอไรด์ ลีน (polyethylen, PE) ในการห่อถาดและผลิตภัณฑ์ . วิธี การ บรรจุ หีบ ห่อ เป็น หนึ่ง ใน ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ กัน มาก ที่ สุด การ ขาย ปลีก ปลา และ เนื้อ สัตว์ ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน ของ ชำ ชำ บรรจุภัณฑ์ นี้ ' ได้ อย่าง เต็ม ที่ เพื่อ สร้าง ออก ซีเมีย โอโกลบิน โอโกลบิน (MBO2)) ซึ่ง ให้ เนื้อ เนื้อ ปลา ใน ห่อ มี สี แดง สด ระยะ เวลา ใน เก็บ รักษา ปลา ที่ บรรจุ ใน มัก จะ อยู่ ที่ 1 ถึง 3 วัน เพื่อ ยืด อายุผลิตภัณฑ์ รักษา ปลา ใน บรรจุภัณฑ์ ห่อ ฟิล์ม ยึด นัก มัก มัก เพิ่ม สาร กัน บูด ตาม ธรรมชาติ รักษา เนื้อ ปลา เทราต์ รุ้ง ด้วย แบคทีเรียธรรมชาติ ช่วย ยืด อายุ การ รักษา รักษา เนื้อ เทราท์ ' หัว ไช เท้า กับ เนื้อ ปลาสเตอร์เจียน สามารถ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ เสีย ได้ ได้ อย่าง มี มี

เครื่องห่อฟิล์มห่อปลาชิชาโม

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศปลา

เพื่อ ตอบสนอง ความ ต้องการ ของ. รับ น วัตกรรม ที่ ยอดเยี่ยม โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ รวม กับ เทคโนโลยี แช่ เย็น และ การ แช่ เยือก อายุ การ เก็บ รักษา ของ ปลา สามารถ ได้ ได้ อย่าง อย่าง มาก

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น วิธี การ เก็บ รักษา ที่ ยืด อายุ การ เก็บ ของ ผลิตภัณฑ์ โดย การ อพยพ อากาศ บรรจุภัณฑ์ และ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ หลัง จาก จึง แยก ผลิตภัณฑ์ จาก การ สัมผัส โดย กับ อากาศ น้ำ และ ฝุ่น นอก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน จึง แยก จาก สัมผัส ตรง กับ อากาศ และ ฝุ่น นอก บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ใน ใน ใน ใน ใน ใน ' สภาพ แวดล้อม ที่ มี ออกซิเจน ต่ำ จำนวน แบคทีเรีย แอ โรบิก จะ ลด และ อัตรา การ ย่อย สลาย โปรตีน การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน จะ ช้า ลง ทาง สรีรวิทยา สรีรวิทยา แบคทีเรียกรด แลคติค มี แข็งแกร่ง ใน สภาพ แวดล้อม ไม่ ใช้ ใช้ ออกซิเจน ซึ่ง ทาง สรีรวิทยา แลคติค มี แข็งแกร่ง ใน สภาพ ' สามารถ ผลิต กรด อินทรีย์ เพื่อ ลด pH ใน บรรจุภัณฑ์ และ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ อื่น ๆ วิธี การ บรรจุ หีบ ห่อ สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ ใน การ เก็บ รักษา ได้ ได้ ดี ขึ้น ขึ้น ดี ได้ ได้ ได้ เก็บ รักษา ได้ ได้ ดี ดี ขึ้น

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ปลา ภาย บรรจุภัณฑ์ สุญญากาศ ขึ้น อยู่ กับ ของ ตัว แปร ต่าง ๆ เช่น ใน การ เก็บ รักษา และ สถานะ ของ โดย การ การ ปลา คาร์พ ที่ สูญญากาศ และ ปลา คาร์พ ไม่ บรรจุ บรรจุ สูญญากาศ ที่ โดย การ คาร์พ ที่ สูญญากาศ และ ปลา ' อุณหภูมิ 3°C ถึง 15°C พบว่าระยะเวลาการเก็บปลาคาร์พที่บรรจุสุญญากาศที่อุณหภูมิ 3°C นั้นยาวนานกว่าปลาคาร์พที่ไม่ได้บรรจุสุญญากาศ 4 ถึง 5 วัน ปลาคาร์พบรรจุสูญญากาศ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ต่ำ เนื้อหา ของ เอมี น ชีวภาพ ใน ปลา คาร์พ จะ ต่ำ ดัง นั้น คุณภาพ ของ ปลา คาร์พ จึง กว่า แม้ ว่า บรรจุภัณฑ์ สามารถ ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ แอโรบิก ส่วน ใหญ่ ว่า ปริมาณ ใน ใน บรรจุภัณฑ์ จะ ลด ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ลง ' เหลือ 0.8% แต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแอโรบิกบางชนิดได้ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของ Pseudomonas ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ เมื่อเวลาเก็บรักษาเพิ่มขึ้น แบคทีเรียกรดแลคติกจะค่อยๆ แทนที่ Pseudomonas การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระดับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในปลาดูดสูญญากาศนั้นสัมพันธ์กับอัตราการส่งผ่านออกซิเจน (OTR) ของฟิล์มบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิในการเก็บรักษา เนื้อปลาเทราต์สายรุ้งรม ควันบรรจุส ูญญากาศ (โบทูลินัมทอกซิน เริ่ม ต้น ชนิด E 102 สปอร์/กรัม) 4 เมื่อ แช่ เย็น ที่ ℃ ไม่ พบ โบทูลินัมทอกซิน ใน ระหว่าง ระยะ การ เก็บ รักษา ทั้งหมด และ และ ตรวจ ตรวจ ตรวจ โบทูลินัมทอกซิน ใน เก็บ เก็บ รักษา ทั้งหมด และ และ ตรวจ ตรวจ ตรวจ และ และ และ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ และ และ และ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ พบสารพิษในวันที่ 28 เมื่อเก็บไว้ทีไ; เมื่อเรนโบว์เทราต์ถูกบรรจุในฟิล์มที่มี OTR สูงกว่า สารพิษจะถูกตรวจพบก่อนหน้านี้ในแพ็คเกจสุญญากาศ การจัดการกับอุณหภูมิในการเก็บรักษาและอุณหภูมิเริ่มต้นจะส่งผลต่อคุณภาพของปลาที่บรรจุโดย VP และ บรรจุภัณฑ์ของ VP เองก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสีของปลาและความสามารถในการกักเก็บน้ำ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์สูญญากาศยังทำให้น้ำปลาสูญเสียได้ง่าย หลังจากเก็บรักษาเป็นเวลานาน ความสามารถ ใน การ กัก เก็บ น้ำ ของ ปลา จะ ลด ลง และ น้ำ จะ ไป ยัง ถุง บรรจุ สูญญากาศ ซึ่ง ส่ง ต่อ ความ ต้องการ ของ ผู้ บริโภค ใน การ การ ซื้อ การ การ ใน ใน บริโภค บริโภค บริโภค ใน การ ซื้อ ซื้อ

ภาพรวมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลา

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา VSP

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สำหรับ ผิว เกิด. กาศ ใน เนื้อ สัตว์ ใน ปี 1960 เพื่อ ปรับปรุง การ นำ เสนอภาพ ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ นัก วิจัย เสนอ ให้ นำ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว ผิว สูญญากาศ สูญญากาศ นัก วิจัย เสนอ นำ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ผิว สูญญากาศ นัก นัก นัก นำ นำ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผิว (VSP) มา ใช้ กับ บรรจุภัณฑ์ อาหาร

VSP บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเป็นรูปแบบขั้นสูงของบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ ครอบคลุมชั้นฟิล์มพลาสติกปิดผนึกด้วยความร้อนบนผลิตภัณฑ์ ด้วยแรงดันลบที่เกิดจากการดูดฝุ่น ฟิล์มพลาสติกจึงติดแน่นกับผลิตภัณฑ์และถาด /กระดาษ แข็ง ที่ ยึด ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง นำ เสนอ ผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ที่ น่า บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ ขึ้น สำหรับ ข้อ บกพร่อง ของ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ แบบ ดั้งเดิม และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง บรรจุภัณฑ์ แบบ แบบ แบบ แบบ ดั้งเดิม และ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง ดัดแปลง

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา มี ข้อ ดี บาง ประการ ใน การ คุณภาพ การ ยืด อายุ การ รักษา และ เพิ่ม ความ สวยงาม ของ บรรจุภัณฑ์ ของ อาหาร เมื่อ เทียบ กับ สูญญากาศ ทั่ว ไป ไป บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ ' ผิว สามารถ ยืด อายุผลิตภัณฑ์ ปลา ชะลอ การ เจริญเติบโต ของ จุลินทรีย์ และ สร้าง ความ เร็ว ของ สาร ที่ พึง ประสงค์ ใน ระหว่าง กระบวน เก็บ เก็บ ปลา การ เก็บ รักษา ของ ของ pomfret แอตแลนติก ใน บรรจุภัณฑ์ สาม ที่ แตกต่าง กัน ของ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญา สูญญา เก็บ รักษา ของ ของ กาศ VSP บรรจุภัณฑ์สูญญากาศ VP และการห่อฟิล์มยึดถาด TP คือ 12 วัน 7 วันและ 5 วันตามลำดับ บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวสามารถรักษาตัวบ่งชี้ทางประสาทสัมผัส ชีวเคมี และจุลินทรีย์ของส้มโอแอตแลนติกได้ ดี ขึ้น และ ปรับปรุง คุณภาพ ของ ส้ม ภาย ภาย เวลา เดียว กัน ใน การ จัด คุณภาพ ของ ปลา และ การ เก็บ รักษา นาน อายุ การ เก็บ still ) ℃ เมื่อ เทียบ กับ กลุ่ม ควบคุม สุญญากาศ บรรจุบารา คู ด้า ไนโตรเจน พื้นฐาน ไตรเมทิลลา มีน และ กรด ไธโอบาร์บิทูริก ใน บรรจุภัณฑ์ ผิว ค่อน ข้าง ต่ำ มี ความ เสถียร นั้น นั้น บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ สูญญากาศ เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์และกา รเก็บ รักษา น้ำ บารา คู ด้า หยก การ ศึกษา บาง ชิ้น ได้ บรรจุภัณฑ์ ผิว สูญญากาศ สูญญากาศ VSP บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ VP ธรรมดา และ บรรจุภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง KOR ซึ่ง อาจ คล้าย กับ ผล ที่ ได้ จาก บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวปลา

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศปลา

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP เป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารสดที่บรรจุอาหารลงในวัสดุสุญญากาศ ฉีดก๊าซเดี่ยวพิเศษหรือก๊าซผสม แล้วปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เต็มไปด้วยก๊าซพิเศษและแยกออกจากโลกภายนอก เหตุผลเดิมคือการแยก ออกซิเจน เพื่อ จำกัด การ เกิด กลิ่น หืน จาก ออกซิเจน ซึ่ง เป็น การ จำกัด เติบโต เติบโต ของ

ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ บางครั้งใช้ก๊าซบรรจุภัณฑ์แบบฉีดทั่วไปซึ่งรวมถึง CO2, N2, O2 และ CO ก๊าซหนึ่งชนิดหรือหลายก๊าซถูกผสมและใช้ในสัดส่วนที่กำหนดเพื่อทดแทนอากาศดั้งเดิมในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เมื่อ ปิด ผนึก บรรจุภัณฑ์ แล้ว องค์ ประกอบ ของ ก๊าซ ใน บรรจุภัณฑ์ ไม่ ถูก ปรับ อีก ต่อ ไป กระบวน การ จัด เก็บ เทคโนโลยี เก็บ รักษา รักษา Kort สภาพ ของ สาร อาหาร และ ยืด อายุ เก็บ. แต่ละ ประเภท จะ ต้อง ได้ มาตรฐาน ใน ขณะ เดียว กัน อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ ช่าง และ ข้อ กำหนด ด้าน ความ ปลอด ก็ อยู่ ใน ระดับ สูง สูง

การ ใช้ การ ปรับ สภาพ แก๊ส ใน เก็บ เก็บ เนื้อ สัตว์ เพื่อ ยืด การ การ รักษา ไม่ ใช่ คิด ใหม่ เร็ว ' ข้ามมหาสมุทรขนาดใหญ่ทางไกลของเนื้อสดจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไปยังสหราชอาณาจักร การวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช้ออกซิเจนและ CO2425 ได้ดำเนินการ โดย CO2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และลด ความสามารถในการเผาผลาญ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ CO1930 ยังพบว่ามีผลกระทบต่อแบคทีเรียแกรมลบ เมื่อใช้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันของ CO2 สำหรับบรรจุภัณฑ์ ความเข้มข้นสูงของ CO2 จะมีผลต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างมีนัยสำคัญ ความ เข้มข้น ของ ก๊าซ เพิ่ม ขึ้น ทำ ให้. ของจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นแอโรบิก อายุการเก็บรักษาที่ 2 ℃ สามารถขยายได้ถึง 2 วัน ซึ่งมากกว่าบรรจุภัณฑ์สูญญากาศของ VP ถึงสองเท่า CO2 ละลายในน้ำและน้ำมัน ซึ ่งสามารถเปลี่ยนแปลงค่า pH และขัดขวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ CO2 ในบรรจุภัณฑ์ถูกดูดซับโดยเนื้อเยื่อที่มีความชื้นและน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศในบรรจุภัณฑ์จะทำให้ถุงบรรจุภัณฑ์ยุบลง

การใช้ CO2 และก๊าซเฉื่อย N2 แบบผสมสามารถรักษาความดันอากาศเพื่อป้องกันการยุบตัวของถุงบรรจุภัณฑ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสถานะ myoglobin ของเนื้อสัตว์ที่ลดลงเพื่อให้ได้ผลของสีเนื้อ ความคงตัวของไขมันและการ ยับยั้งจุลินทรีย์ การเจริญเติบโต. เมื่อ ใช้ บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ผสม CO2 และ N2 ปลา ทราย แดง ไขมัน ต่ำ (Sparus aurata) ควร ใช้ 40%CO2+30%N2+30%O2 และ ปลา ทะเล ที่ มี ไขมัน สูง ควร ใช้ 60%CO2+40%N2 สามารถ ใช้ ใช้ ใช้ CO2, N2 และ O2 ได้ในเวลาเดียวกัน O2 สามารถยับยั้งการก่อตัวของ Metmyoglobin (MetMb) เพื่อให้เนื้อปลาน่าดึงดูด ได้ทำการศึกษาบรรจุภัณฑ์ของฮาลิบัตในบรรจุภัณฑ์อากาศเป็นกลุ่มควบคุม 50%CO2+50%N2 และ 50%CO2+50%O2 บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ระยะ เวลา การ จัด เก็บ บรรจุภัณฑ์ อากาศ คือ 10 ถึง 13 วัน; นาน ถึง 13 วัน ถึง 20 วัน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี มี O2 มี ผล ใน การ เก็บ รักษา ที่ ดี ที่ สุด co รักษา สี; การ ใช้ co ใน บรรจุภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ปรับปรุง สี ของ ปลา ได้ เนื้อ สี เช่น เช่น ปลา ทูน่า

แซลมอนรม ควัน ดัดแปลง บรรยากาศ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ปลา

สำหรับ ตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ ของ บรรจุภัณฑ์ ปลา แต่ละ ประเภท โปรด ไป ที่ โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ หน้าหนังสือ.

เครื่องบรรจุปลา

สำหรับ บรรจุภัณฑ์ แต่ละ ประเภท เรา มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์ สำหรับ ปลา ที่ เกี่ยวข้อง โปรด ไป ที่ เครื่องบรรจุภัณฑ์ หน้าสำหรับรายละเอียด

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณสบัหรบChatรุ
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน