ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์เนื้อแดงสด

ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ นั้นสูงมาก ตามสถิติปี 2018 โลกบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประมาณ 340 ล้านตันทุกปี ซึ่งเนื้อแดงส่วนใหญ่ประกอบด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ ฯลฯ ประมาณ 2.1 ล้านตัน การบริโภคปริมาณ มาก ดัง กล่าว ให้ ความ ต้องการ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด ผลิต การ รูป การ จัด เก็บ การ ขนส่ง เนื้อ สูง ขึ้น เทคโนโลยี การ จัด เก็บ ที่ นั้น ช่วย ช่วย แต่ ยืด อายุ อายุ การ เก็บ รักษา เนื้อ ประสิทธิภาพ ที่ นั้น ช่วย ช่วย แต่ แต่ ยืด อายุ การ เก็บ เนื้อ สด ได้ มี เท่า นั้น นั้น ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ช่วย ' ลดการสูญเสียอาหารได้อย่างมีปภุยิภภุย

เครื่องบรรจุเนื้อสด

ปัจจัยสามประการที่กอหนดอายุกาารเกาา็ข

โดย ทั่ว ไป อายุ การ เก็บ รักษา ของ เนื้อ สด จะ พิจารณา จาก สาม ประการ นี้ เป็น หลัก หลัก การ ประการ สาม สาม สาม ประการ ประการ หลัก หลัก หลัก ประการ สาม สาม สาม ประการ ประการ หลัก หลัก หลัก ประการ สาม สาม ประการ ประการ ประการ ประการ ประการ ประการ ประการ สาม ประการ ประการ ประการ อุณหภูมิสุขาภิบาล, และ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการ. แม้ ว่า เรา จะ พูด ถึง แต่ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด ใน บท ความ แต่ โปรด ทราบ ว่า ปัจจัย ทั้ง 3 ประการ กุญแจ สำคัญ ใน การ ยืด ยืด อายุ อาหาร

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เนื้อสดทมห่๰

 1. บรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะสมไดา้อภภรจะ ยืดอายุการเก็บรักษาและลดเศษอาหาร. บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถเปลี่ยนคุณภาพของเนื้อสดได้ (นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญ) อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องสามารถยืดอายุอาหารได้โดยการหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และมลภาวะ ภาย นอก การ เกิด ออกซิเดชัน และ การ สลาย ตัว ของ เนื้อ การ สูญเสีย ชื้น ฯลฯ จึง มั่นใจ ใน คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์
 2. ‎ ประสิทธิภาพการขนส่งและการเก็บรัก. ใช้ เวลา สอง สาม ชั่วโมง หรือ หลาย ใน ใน ส่ง มอบ เนื้อ สด จาก ผู้ ผลิต ยัง ผู้ บริโภค บรรจุภัณฑ์ เหมาะสม สามารถ ปกป้อง เนื้อ จาก ความ จาก อุบัติเหตุ และ ทำ ให้ ต่อ การ ขน ถ่าย รถ รถ บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก รถ รถ รถ บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก บรรทุก '
 3. กระป๋องบรรจุภัณฑ์เนื้อสดที่เหมาะ ส่งเสริมการขาย. การ เลือ กวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด ประเภท บรรจุภัณฑ์ ตาม ความ สนใจ ของ บริโภค ไม่ เพียง แต่ จะ ดึงดูด บริโภค ได้ เท่า นั้น แต่ ยัง ช่วย มูลค่า เพิ่ม และ และ สามารถ ใน การ แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ อีก ตัวอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์ มูลค่า สวยงาม สวยงาม และ สามารถ ใน การ แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ อีก ตัวอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์ แบบอย่าง สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สามารถ ใน การ แข่งขัน ผลิตภัณฑ์ อีก ตัวอย่าง เช่น บรรจุภัณฑ์ แบบอย่าง สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สามารถ ใน ของ อีก ด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์ แบบอย่าง สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม สวยงาม ' พกพาสะดวก เป็นต้น สามารถสดงเสรติมก
เครื่องบรรจุเนื้อสด

ประเภทบรรจุภัณฑ์เนื้อสด

ปัจจุบันวิธีการบรรจุหีบอ่อหลักงือกง การห่อถาดฟิล์มยืดบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ (รวมทั้งหดแพ็ค)บรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิว VSP og KORT แก้ไขบรรยากาศบรรจุภัณฑ์. ประเภท บรรจุภัณฑ์ ที่ แตกต่าง กัน มี ดี ที่ แตกต่าง กัน และ มี การ เก็บ รักษา ที่ แตกต่าง สำหรับ เนื้อ สด ซึ่ง ประเภท หนึ่ง ที่ จะ นั้น พิจารณา จาก ประเภท ของ เนื้อ ข้อ ข้อ กำหนด ใน ใน ใน พิจารณา พิจารณา ใน ประเภท ของ เนื้อ สด ข้อ กำหนด การ จัด เก็บ และ ขนส่ง กำหนด พิจารณา ใน ประเภท ประเภท ของ เนื้อ เนื้อ ข้อ กำหนด ใน การ เก็บ และ การ กำหนด พิจารณา ใน ขาย ประเภท ประเภท ของ เนื้อ เนื้อ เนื้อ ข้อ กำหนด ใน จัด เก็บ การ กำหนด กำหนด ใน ใน ประเภท ประเภท ประเภท ของ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ สด ' ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์เนื้อสด 1: การห่อถาดฟิล์

เนื้อบดบรรจุในถาดโฟมห่อด้วยฟิล์มืล์ม
เนื้อบดบรรจุในถาดโฟม

ภาพรวม

การ วิจัย แสดง ให้ เห็น ว่า ประมาณ สอง ใน สาม ของ เนื้อ สด ขาย ถูก บรรจุ ใน ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้าน อาหาร ด้วย วิธี ห่อ ฟิล์ม ยืด แบบ ง่าย ง่าย ๆ ง่าย ง่าย แบบ แบบ ยืด ยืด ยืด แบบ ง่าย ๆ ๆ

วิธีการห่อฟิล์มยืดถาดโฟมเนื้อสดใ ถาดโฟม ซึ่งถือเนื้อและ แผ่นดูดซับ ห่อด้วย ฟิล์มพลาสติกโปร่งแสงบรรยากาศใส.

Fordele: ลักษณะ การ ซึม ผ่าน ของ ฟิล์ ม ห่อ หุ้ม ทำ ให้ ออกซิเจน อากาศ สัมผัส กับ เนื้อ ได้ ทำ ให้ มี สี แดง สวยงาม ต่อ ผู้ บริโภค ประเภท ประเภท นี้ เป็น อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท นี้ เป็น อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ประหยัด ‎ อุปกรณ์ที่คุ้มค่า, มักใช้เครื่องห่อฟิล์มยืดแบบใช้มือขนาดเล็กที่มีราคาประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ แต่สำหรับการห่อถาดฟิล์มยืดแบบอัตโนมัติและความจุสูง เครื่องห่ออัตโนมัติมีหลายประเภทที่ราคาสูงกว่ามาก

ulemper: ใน บรรดา วิธี การ บรรจุภัณฑ์ ที่ เรา กำลัง พูด ใน บท ความ นี้ การ ด้วย ฟิล์ม ยืด อายุ การ เก็บ รักษา สั้น ที่ สุด เนื่อง เนื้อ สัตว์ ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน อย่าง ต่อเนื่อง ดัง นั้น เนื้อ สด จึง มี เกิด โปรตีน และ ออกซิเดชัน ออกซิเดชัน อย่าง ' ของไขมัน ดิ อายุการเก็บรักษา เก็บ ใน อุณหภูมิ ต่ำ ได้ ประมาณ 3-5 วัน หลัง จาก นั้น สี เนื้อ สด เริ่ม เข้ม และ และ คุณภาพ ลด ลง

เครื่องห่อถาดฟิล์มยืดเนื้อสด

เครื่องห่อฟิล์มยืดแบบใช้มือขนาดเล็กความเร็วต่ำมักใช้ในร้านขายอาหารและร้านขายของชำ Yide Machinery ได้แนะนำเครื่องห่อถาดฟิล์มยืดอัตโนมัติหลายเครื่องเพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ในปริมาณมาก กรุณาตรวจสอบ หน้าเครื่อง เพื่อดูรายละเอียด

โปรด ตรวจสอบ วิดีโอ นี้ เพื่อ ดู ว่า ห่อ ห่อ ฟิล์ม ยืด อัตโนมัติ ทำ งาน อย่างไร การ เครื่อง นี้ สามารถ ความ เร็ว บรรจุภัณฑ์ ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ถึง ถึง ถึง ต่อนาที สามารถ สามารถ ปรับปรุง เร็ว เร็ว บรรจุภัณฑ์ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ถึง ถึง ถึง ถึง ปรับปรุง ความ เร็ว เร็ว เร็ว มี มี ถึง ถึง ถึง ถึง มาก การ ห่อ ด้วย มือ มือ 15-3 เท่า

บรรจุภัณฑ์ เนื้อ สด 2: บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ และ น้ำ ร้อน หด ตัว

เนื้อสดบรรจุสูญญากาศ
บรรจุสูญญากาศแต่ไม่หดเนื้อสด
เนื้อวัวอัดสูญญากาศ
สูญญากาศหดบรรจุเนื้อสด

ภาพรวม

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ เป็น หนึ่ง ใน ประเภท บรรจุภัณฑ์ หลัก สำหรับ เนื้อ สด ถุง/ถุง สำเร็จ รูป เครื่องบรรจุสูญญากาศในห้อง) หรือม้วนฟิล์มพลาสติก (สำหรับ เครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศเทออม์โฌ) ทำ จาก วัสดุ ที่ มี เกราะ ป้องกัน ที่ แข็งแกร่ง จาก การ เสียด สี ย้าย ถิ่น ของ ความ ชื้น และ การ ผ่าน ผ่าน ของ ก๊าซ

หลังจากวางชิ้นเนื้อในกระเป๋า/ถุงที่ทำไว้ล่วงหน้าหรือขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้ว พวกเขาจะถูกใส่ลงในเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่เอาอากาศที่หลงเหลือออกจากกระเป๋าและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปเพิ่มเติม หลังจาก ปิดผนึกด้วยสุญญากาศแล้ว บรรจุภมัฌ ถังจุ่มน้ำร้อนหด ใน ช่วง เวลา สั้น ๆ เพื่อ ให้ บรรจุภัณฑ์ หด ตัว รอบ เนื้อ ซึ่ง เพิ่ม รูปลักษณ์ และ ความ แข็งแรง แข็งแรง บรรจุภัณฑ์

เนื้อ สด ที่ ห่อ ด้วย วิธี นี้ ออก ออก เป็น สี ม่วง ที่ ค้า ไม่ คุ้นเคย และ เกิด การ ขาด ออกซิเจน เนื้อ สด ใน บรรจุภัณฑ์ แบบ และ และ หนึ่ง หนึ่ง ของ บรรจุ สนใจ สนใจ ของ บริโภค ได้ มาก กว่า เมื่อ ห่อ ข้อ หนึ่ง ของ บรรจุ บรรจุ สนใจ ของ ผู้ บริโภค มาก กว่า กว่า บรรจุ ห่อ ข้อ หนึ่ง หนึ่ง ของ บรรจุ บรรจุ บรรจุ ' ภัณฑ์สูญญากาศคือยืดอายุการใช๸งข฀สงข฀

ข้อดีของการหดตัวแบบสุญญากาศสำหรออุ

 1. ยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสด
 2. กำจัดการไหม้ของช่องแช่แข็ง
 3. กระบวน การ หด ตัว จะ ทำ ให้ ถุง บรรจุภัณฑ์ หนา ขึ้น และ ทำ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แข็งแรง ขึ้น
 4. บรรจุภัณฑ์ แบบ หด ตัว ช่วย ขจัด รอย ยับ ของ บรรจุภัณฑ์ และ แถบ เล็ก ป้องกัน การ ซึม ผ่าน ของ เลือด ส่ง ผล ต่อ สี และ รสชาติ ของ ของ ไขมัน ไขมัน ไขมัน ของ ผล สี และ รสชาติ รสชาติ ของ ไขมัน ไขมัน ไขมัน ของ ของ ของ ของ ไขมัน ไขมัน ไขมัน ของ ของ ของ ของ ไขมัน
 5. การ หด ตัว ช่วย ลด ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ เส้น เส้น เลือด ฝอย ฝอย ที่ ที่ จาก จาก ร อย ย่น ย่น ของ ของ
 6. การ หด ตัว สามารถ ลด การ ซึม ผ่าน ของ ออกซิเจน ของ ถุง บรรจุภัณฑ์ ได้ อีก
 7. เมื่อ บรรจุภัณฑ์ เสียหาย โดย ไม่ ได้ ตั้งใจ ระหว่าง กระบวน การ จำหน่าย บรรจุภัณฑ์ ที่ ตัว จะ ไม่ คลาย ง่าย ให้ เนื้อ อยู่ ใน สภาพ ที่ ได้ รับ ป้องกัน ค่อน ข้าง ดี ช่วย ลด การ การ สูญเสีย ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ '

เครื่องบรรจุหีบห่อสูญญากาศเนื้อนื้อผ

กระบวน การ บรรจุ และ หด ตัว แบบ สุญญากาศ นั้น ไม่ ขึ้น กับ ความ จริง แพ็ค แบบ หด ด้วย น้ำ จะ ดำเนิน การ หลัง จาก ที่ เนื้อ ถูก บรรจุ ด้วย สุญญากาศ ใน บรรจุ สูญญากาศ โดย แล้ว แล้ว a เครื่องบรรจุสูญญากาศสองห้อง. ‎

บรรจุภัณฑ์เนื้อสด 3: VSP บรรจุภัณฑ์ากูฑ

เครื่องบรรจุสูญญากาศผิวเนื้อ

ภาพรวม

บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว เป็น แพ็ค สูญญากาศ ขั้น สูง โดย ให้ ประโยชน์ ทั้งหมด จาก บรรจุ แบบ สุญญากาศ ใน ขณะ นำ ' ที่มีมูลค่าสูง

เนื่องจากการปกป้องผลิตภัณฑ์ในระดับสูงและรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด ชุดผิวสูญญากาศ VSP จึงถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในภาคการค้าปลีกแบบบริการตนเอง บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับฟิล์มห่อผิวด้านบนที่พันแน่นรอบ เนื้อ สด โดย ไม่ ตึง เหมือน ผิวหนัง ชั้น ที่ 2 ก่อน ปิด ผนึก ให้ พื้น ผิว ของ แผ่น ใย ด้าน ล่าง ล่าง ที่ ให้ ทั่ว พื้น พื้น พื้น แผ่น แผ่น ใย ด้าน ล่าง ล่าง ให้ ทั่ว พื้น พื้น พื้น แผ่น แผ่น ใย ด้าน ล่างเครื่องบรรจุภัณฑ์สูญญากาศผิวเทูขมทอข) กระดาษแข็งหรือถาดสำเร็จรูป (). เนื้อ สด ถูก ยึด อย่าง แน่น หนา กับ ฐาน ของ หรือ ถาด รักษา ลักษณะ ตาม ธรรมชาติ โดย ผิด เพี้ยน และ ไม่ สามารถ ไป มา ได้ จึง สามารถ e คอัพ, แพ็คแขวน หรือ แพ็คแนว นอน ธรรมดา สูญญากาศ ใน แพ็ค ช่วย ยืด อายุ เก็บ รักษา เนื้อ สด นอก จาก เนื้อนุ่ม ชิ้น เนื้อ แล้ว ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ที่ ลักษณะ ลักษณะ คม หรือ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง คม ลักษณะ ที่ มี ลักษณะ คม หรือ แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง แข็ง กระดูก ตัวอย่าง เช่น สามารถ บรรจุ ใน แพ็ค ผิว สุญญากาศ ได้ อย่าง ปลอด ภัย ซอง หนัง สุญญากาศ ถูก เก็บ ไว้ ช่อง แช่ แข็ง บรรจุภัณฑ์ เหล่า นี้ ยัง ป้องกัน การ ไหม้ ของ ช่อง แข็ง ได้ อย่าง น่า เชื่อถือ อีก อีก ด้วย ด้วย อีก อีก อีก อีก อีก อีก อีก ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย '

ใน ซอง หนัง สูญญากาศ ของ เนื้อ จำเป็น ต้อง เลือ กวัสดุ ฟิล์ม สำหรับ ผิวหนัง ที่ เหมาะสม คุณสมบัติ ทาง กล เว็บ ด้าน บน ต้อง ได้ รับ การ แบบ สำหรับ รูปร่าง รูปร่าง ความ สูง ของ ผลิตภัณฑ์ ๆ เพื่อ แม้ แต่ ผลิตภัณฑ์ แบบ ยื่น ยื่น รูปร่าง ความ สูง ของ ผลิตภัณฑ์ ๆ เพื่อ แม้ แต่ ผลิตภัณฑ์ ความ ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ความ สูง ของ ผลิตภัณฑ์ ๆ เพื่อ แม้ แต่ ผลิตภัณฑ์ ความ ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ความ สูง นั้น เพื่อ ให้ แต่ ผลิตภัณฑ์ ความ ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ยื่น ' ออก มา สูง หรือ คุณสมบัติ ที่ คม ก็ สามารถ บรรจุ หีบ ห่อ อย่าง น่า ดึงดูด และ ปลอด ภัย ใช้ ถาด มาตรฐาน ที่ มี ขนาด เหมาะสม การ ผลิต ผลิต ผิว สูญญากาศ บน ปิด ผนึก ใน ทาง กัน บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แบบ เทอร์ การ ผลิต สูญญากาศ บน ปิด ผนึก ใน ' โมฟอร์ม จะ ใช้ เว็บ บน และ ล่าง ที่ ป้อน ด้วย รีล ผลิต บรรจุภัณฑ์ นอก จาก ประโยชน์ ด้าน และ การ เงิน แล้ว ข้อ ของ ของ วัสดุ ป้อน ด้วย ม้วน กระดาษ ก็ ฟิล์ม ที่ ใช้ ทั่ว ไป ได้ และ ความ ยืดหยุ่น ระดับ ม้วน ม้วน กระดาษ คือ ที่ ใช้ ทั่ว ไป ได้ และ มี ยืดหยุ่น ใน ระดับ ระดับ ม้วน ม้วน คือ คือ ที่ ใช้ ทั่ว ไป และ มี ความ ใน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ม้วน คือ ฟิล์ม ฟิล์ม ทั่ว ไป และ มี ความ ใน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ฟิล์ม ฟิล์ม ทั่ว ไป และ มี ยืดหยุ่น ใน ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ' ที่ สูง ขึ้น เนื่อง จาก สามารถ ผลิต บรรจุภัณฑ์ ตาม การ ออก แบบ ส่วน ได้ เช่น รูป ทรง ที่ มี รูป พิเศษ หรือ คุณสมบัติ อื่น อื่น

Yide Machinery ได้ตีพิมพ์โพสต์ "สุดยอดคู่มือ: VSP Vacuum Skin Pack และ Vacuum Skin Packaging Machineเพื่อ อธิบาย ความ รู้ พื้นฐาน เกี่ยว กับ บรรจุภัณฑ์ สูญญากาศ ผิว และ เครื่อง แพ็ค แพ็ค

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศเนื้อสด

เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศบนโต๊ะ
แนะนำ ให้ ใช้ เครื่อง แพ็ค ผิว สูญญากาศ บน โต๊ะ สำหรับ ผู้ เริ่ม ต้น ต้น

ปัจจุบัน มี เครื่อง บรรจุภัณฑ์. ที่ ทำ ไว้ ล่วง หน้า ใน ขณะ ที่ อีก เครื่อง หนึ่ง เป็น เครื่อง สูญญากาศ ผิวเทอร์โมฟอร์ม ที่ ใช้ แผ่น พลาสติก 5 ม้วน สร้าง ถาด โดย โดย อัตโนมัติ

การเลือกเครื่องแพ็คผิวสูญญากาศสำหรับโครงการของคุณส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัสดุบรรจุภัณฑ์และแผนงบประมาณที่คุณต้องการ สำหรับผู้เริ่มต้น Yide Machinery แนะนำขนาดเล็ก เครื่องบรรจุผิวสูญญากาศบนโต๊ะ ซึ่ง มี ค่า ใช้ จ่าย น้อย กว่า กว่า USD 3000 คุณ สามารถ ใช้ เครื่อง ทดสอบ ทดสอบ คุณภาพ ของ สุญญากาศ และ สำหรับ การ ผลิต แพ็คสกิน ปริมาณ เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย ปริมาณ คุณภาพ คุณภาพ สำหรับ สำหรับ ผลิต แพ็คสกิน ปริมาณ เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย ปริมาณ ของ สำหรับ การ ผลิต แพ็คสกิน ปริมาณ เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย ปริมาณ ของ การ การ ผลิต แพ็คสกิน ปริมาณ เล็กน้อย เล็กน้อย

บรรจุภัณฑ์เนื้อสด 4: KORT

ภาพรวม

 1. KORT วัสดุบรรจุภัณฑ์: Kort ถาดพลาสติกแข็ง ซึ่งถือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ an แผ่นดูดซับ เพื่อ ดูด ซับ เลือดเนื้อ และ ปิด ผนึก ด้วย บาเรีย สูง ที่ ชัดเจน ฟิล์มพลาสติก.
 2. KORT เครื่องบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปล: บรรจุภัณฑ์ MAP ดำเนินการโดยส่วนตหางกหาง เครื่องซีลถาด og เครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม.
 3. ก๊าซ KORT: บรรยากาศ ดัดแปลง โดย ทั่ว ไป คือ ก๊าซ บริสุทธิ์ ที่ พบ ใน อากาศ อากาศ อากาศ พบ ที่ ที่ ที่ ที่ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ ที่ ที่ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ พบ (ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ ไนโตรเจน และ หรือ คาร์บอน มอ นอกไซด์ นอกไซด์) หรือ ส่วน ผสม ที่ มี เปอร์เซ็นต์ การ ผสม ที่ แน่นอน ก๊าซ ที่ เติม ชนิด มี จุด ประสงค์ เฉพาะ ใน กระบวน การ บรรจุบรรยากาศ ดัดแปลง
 4. กระบวนการบรรจุหีบห่อ MAP ดัดแปลงบารศ: ถูก ลำเลียง เข้า ไป ใน ห้อง งาน เพื่อ ไล่ อากาศ ออก จาก ทั้งหมด จาก นั้น จึง บรรยากาศ ที่ ดัดแปลง จาก แถบ ด้าน บน จะ ถูก เข้า เข้า เส้น ใย ใย ใย ใย วัสดุ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ ที่ หลากหลาย หลากหลาย หลากหลาย ถึง วัสดุ วัสดุ เส้น ใย ใย ใย รูป วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ หลากหลาย พลาสติก ชนิด ต่าง ถึง วัสดุ วัสดุ เส้น เส้น ใย ใย ใย ใย ใย ใย วัสดุ วัสดุ ที่ หลากหลาย ใน ชนิด ต่าง ถึง วัสดุ เส้น เส้น เส้น ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ใย ' กระดาษ มีจำหน่ายสำหรับการผลิตุรรตุรรฌ
บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศของเุื้

MAP Modified Atmosphere Packaging มักใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารสดในส่วนการขายปลีก เช่น เนื้อบด สเต็กหรือเนื้อสับ เนื้อหมู เนื้อแกะ บรรยากาศตามธรรมชาติของบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP จะถูกแทนที่ด้วยก๊าซบริสุทธิ์หรือก๊าซผสมซึ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ อาหาร สด โดย เฉพาะ ส่วน ผสม ของ โดย โดย ไป ประกอบ ด้วย ออกซิเจน คาร์บอนได ออกไซด์ ไนโตรเจน ใน การ บรรยากาศ ที่ ดัดแปลง สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ที่ กำหนด เรา ต้อง พิจารณา คุณสมบัติ กั้น ของ เกิด ขึ้น ระหว่าง ระหว่าง การ การ รักษา รักษา ผลิตภัณฑ์ สัตว์ พิจารณา กั้น ของ บรรจุภัณฑ์ ขึ้น ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ รักษา ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ จาก สด สด เนื่อง กั้น ของ ไม่ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ เก็บ รักษา ผลิตภัณฑ์ จาก สด สด เนื่อง คุณสมบัติ กั้น ของ ไม่ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระหว่าง ระหว่าง ระหว่าง การ เก็บ รักษา ผลิตภัณฑ์ จาก สด สด เนื่อง กั้น ของ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ' สามารถเป็น 100 % ได้อย่างแท้จริง

‎ ออกซิเจน (60/70%) og คาร์บอนไดออกไซด์ (20-30 %) มักใช้เป็นบรรยากาศดัดแปลง ปริมาณออกซิเจนจะต้องปรับเป็นรายบุคคลตามปริมาณของ CO2 ที่ต้องการ และคุณสมบัติกั้นของวัสดุบรรจุภัณฑ์จะต้องปรับให้เข้ากับอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สดที่คาดไว้ ผู้บริโภคมักเชื่อมโยง เนื้อสดสีแดงอิฐ ด้วยความสดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ MAP สีแดงอิฐเป็นที่แพร่หลายที่ความเข้มข้นของออกซิเจนสูงกว่าประมาณ 21% แต่ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ออกซิเจนอาจส่งผลเสียต่อเนื้อสด รวม ทั้ง การ สูญเสีย น้ำ ความ กระด้าง ของ เนื้อ และ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน และ โปรตีน อย่าง ไร ตาม ผู้ แปร รูป เนื้อ แต่ละ ราย ราย ต้อง การ ประเมิน ขอบ เขต ของ ลบ จาก เหล่า นี้ จะ จะ จะ ที่ ที่ จริง แล้ว จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ จะ ที่ แล้ว ผล ผล กระทบ มอง มอง ว่า ลบ เนื่อง จาก มี จะ จะ จะ จะ ที่ แล้ว ผล กระทบ มอง มอง ว่า แง่ ลบ เนื่อง มี มี จะ จะ จะ จะ ที่ แล้ว ผล กระทบ มอง มอง ว่า แง่ ลบ จาก มี มี จะ จะ ' ยัง คง แทบ จะ มอง ไม่ เห็น เมื่อ พิจารณา จาก อายุ การ เก็บ ที่ ค่อน ข้าง สั้น สั้น ของ ของ

CO2 มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโดยการลดค่า pH ของเนื้อสัตว์สด ซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก อัตราส่วนผสมของก๊าซที่เหมาะสมรวมกับอุณหภูมิในการจัดเก็บต่ำสามารถลดการเน่าเสีย ของ แบคทีเรีย ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ ค่า pH มี อิทธิพล อย่าง มาก สี เนื้อ สัมผัส รสชาติ และ อายุ การ เก็บ รักษา ใน การ สุก สุก ของ ของ เนื้อ สัตว์ สัตว์ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

อย่าง ไร ก็ ตาม ปัญหา อาจ ซับซ้อน กว่า ที่ เรา จะ นึก ภาพ โดย ข้อ ข้อ เท็จจริง ที่ ที่ CO2 ย้ายออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น มากกว่า O2 และง่ายต่อการ ละลายในเนื้อสดซึ่งทำให้ปริมาณ CO2 ในบรรยากาศของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าปริมาณ O2 ในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา ดังนั้นต้องคำนึงถึงสองด้านนี้ด้วยเมื่อกำหนดส่วนผสมของแก๊ส เพื่อให้ได้อายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นและเพื่อรักษาระดับคุณภาพที่ ดี ที่ สุด เท่า ที่ จะ เป็น ไป ได้ หาก เพิ่มเปอร์เซ็นต์ CO2 สู่ บรรยากาศ มาก เกิน ไป แพคเกจอาจยุบ ภาย ใต้ สถานการณ์ บาง อย่าง ใน ระหว่าง ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา เนื่อง แรง ดัน ภาย ใน ที่ ต่ำ กว่า ซึ่ง เกิด จาก CO2 . หาก เพิ่ม ปริมาณ CO2 ไม่ เพียงพอ การ ทำ งาน ของ แบคทีเรีย จะ ลด ดัง ดัง นั้น จึง บรรลุ อายุ การ เก็บ รักษา ที่ คาด ไว้ ไว้ ไว้ คาด นั้น นั้น การ เก็บ รักษา ที่ คาด ไว้ ไว้

เครื่องบรรจุบรรยากาศดัดแปลงเนื้อ

โดยทั่วไปมีเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศเกือบ 10 ประเภทสำหรับเนื้อสด คุณสามารถเลือกเครื่องที่เหมาะสมตามกำลังการผลิตและแผนงบประมาณของคุณ Lander ผลิตและจำหน่ายเครื่อง MAP เกรดอุตสาหกรรมหลายประเภท โปรดไปที่ หน้าสินค้า เพื่อดู

วิธีเลือกบรรจุภัณฑ์เนื้อสด

ถาด ฟิล์ม ยืด สด คุ้ม ค่า ที่ สุด และ งาน ง่าย เนื้อ สด ขาย เร็ว ต้องการ อายุ การ รักษา ที่ สั้น ลง แต่ ถ้า ต้องการ ยัง ๆ ๆ สด ของ คุณ คุณ มี อายุ การ เก็บ ขาย ต้องการ ยัง ๆ ๆ สด สด ของ คุณ มี อายุ เก็บ รักษา นาน และ ไป ยัง ยัง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ' แพ็คสูญญากาศและ MAP-pakke เป็นตัอเลือกทตี่กที่

ประเด็นว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดใดเหมาะสมกับเนื้อสัตว์ประเภทใดก็ตอบยาก ทั้งชุดสูญญากาศและ MAP ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและปรับปรุงรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดของผลิตภัณฑ์ รูปร่างและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ที่สำคัญ ในตู้ แช่ เย็น เนื้อ สัตว์ ขนาด เล็ก เช่น เนื้อ ฟิลเล จะ ถูก บรรจุ ใน ใน ขณะ ที่ เนื้อ บด หรือ สตูว์ เนื้อ วัว ส่วน จะ ถูก เก็บ รักษา ไว้ ใน แพ็ค แพ็ค

เนื้อสดในห่อสูญญากาศ
เนื้อสดแพ็คสูญญากาศ

แพ็ค สุญญากาศ นั้น เหนือ. อาจ ได้ รับ สี แดง ที่ ต้องการ ผ่าน ออกซิเจน.

การ รักษา คุณภาพ สัตว์ ต้อง นำ มา พิจารณา ร่วม อายุ การ รักษา ทาง จุล ชีววิทยา ทาง ประสาท สัมผัส ผลิตภัณฑ์ จำนวน แบคทีเรีย สูง หรือ การ ของ จน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ นัย สำคัญ ก่อ ก่อ ให้ เกิด ความ เสี่ยง ค้า ของ จน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ นัย นัย สำคัญ ก่อ ให้ เกิด เสี่ยง ต่อ สุขภาพ ลูก ตลอด จน จน ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ' ลด ลง ซึ่ง กำหนด โดย กลิ่น หรือ สภาพ ของ เป็น ต้น ไม่ คำนึง ถึง ลักษณะ จุล ชีววิทยา อายุ เก็บ รักษา ทาง ประสาท สัมผัส ของ สด ประเมิน ของ ของ การ เปลี่ยน สี สี ซึ่ง เป็น เกณฑ์ แรก ใน สด ประเมิน ของ ของ การ การ เปลี่ยน สี ซึ่ง เป็น แรก และ ชัดเจน สุด การ ประเมิน ประเมิน ของ ของ ของ ของ ของ ของ ' ลูกค้า

เนื้อบดในแพ็คเกจดัดแปลงบรรยากาศ MAP
เนื้อสดแพ็คสูญญากาศ

ความ แตกต่าง นั้น ท้าทาย กว่า เล็กน้อย จาก มุม มอง ทาง ชีววิทยา เนื่อง จาก ชุด สูญญากาศ ไม่ ให้ มี การ แลกเปลี่ยน ก๊าซ ออกไซด์ จึง ถูก ผลิต ขึ้น โดย จุลินทรีย์ เช่น แลคติก ใน เนื้อ สัตว์ นั้น ดัง ที่ กล่าว กล่าว ไว้ หน้า จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ แลคติก ใน สัตว์ เท่า นั้น ดัง ได้ กล่าว กล่าว ไว้ ก่อน หน้า หน้า จุลินทรีย์ แลคติก ใน สัตว์ เท่า นั้น ที่ ได้ กล่าว ไว้ ก่อน หน้า หน้า หน้า จุลินทรีย์ ' นี้ CO2 มีความสำคัญเนื่องจากมีผลต่อแบคทีเรียและเชื้อรา และเมื่อรวมกับอุณหภูมิต่ำจะยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ ควบคู่ไปกับการเผาผลาญที่ช้าลงของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ช่วยเพิ่มการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม อาจ สังเกต เห็น กลิ่น ที่ ไม่ พึง ประสงค์ และ เปรี้ยว เมื่อ เปิด ซอง จาก แบคทีเรียกรด แลคติกเจริญเติบโต แม้ ว่า สิ่ง จะ หาย ไป หลัง จาก เวลา อัน อัน สั้น สั้น สั้น ว่า หาย หลัง จาก เวลา เวลา อัน สั้น สั้น สั้น อัน อัน อัน อัน สั้น สั้น สั้น อัน อัน อัน อัน สั้น

คาร์บอนได ออกไซด์ ใน ชุด Kort ยับยั้ง การ เจริญเติบโต ของ แบคทีเรีย แอ โรบิก อื่น ๆ เช่น ซูโดโมแนด ดัง ระดับ ออกซิเจน จึง มี ผล กระทบ ลง ลง จาก มอง ทาง ทาง จุล ชีววิทยา

ตาม กฎ ทั่ว ไป ขอ แนะนำ คำนึง ถึง คุณลักษณะ เฉพาะ ของ เนื้อ แต่ละ ประเภท และ สภาพ แวดล้อม ใน คำนวณ ตลอด จน ปฏิสัมพันธ์ ของ ผลิตภัณฑ์ กับ บรรจุภัณฑ์ การ ทำ ทำ ร่วม กัน ระหว่าง เครื่อง และ วัสดุ ส่ง ผล กระทบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ทำ ร่วม กัน ระหว่าง เครื่อง และ วัสดุ ส่ง ผล กระทบ ต่อ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ร่วม กัน ระหว่าง เครื่อง และ วัสดุ ส่ง ผล กระทบ ต่อ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ร่วม กัน บรรจุภัณฑ์ วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ผล กระทบ ต่อ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ' และ เนื้อ สด ภาย ใน ตลอด จน ประสิทธิภาพ ของ กระบวน การ บรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด ทั้งหมด Yide Machinery Co., Ltd ใน ฐานะ ผู้ ผลิต เครื่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ ชื่อเสียง ชื่อเสียง ข้าง ลูก ค้า ตั้ง เริ่ม ต้น บริการ ต่าง ๆ บริษัท รวม ถึง ทุก อย่าง ตั้ง แต่ คำ อย่าง อย่าง ร่วม ร่วม มือ กับ เทคนิค เทคนิค ไป ถึง การ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ และ ตัวอย่าง รวม ร่วม มือ กับ กับ เทคนิค ไป จน ถึง ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ ตัวอย่าง รวม ร่วม ร่วม มือ กับ กับ กับ ' ผู้ ผลิต ภาพยนตร์ ชั้น นำ เพื่อ สร้าง วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ที่ ปรับ แต่ง ได้ ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า ค้า เฉพาะ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp/WeChat:+ 8618654721858


รับใบเสนอราคา


กรุณากรอกชื่อของท่าน
ชื่อบริษัทของคุณ
ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณสบัหรบChatรุ
กรุณาแจ้งคำขอของคุณในรายละเอียด

สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat

ติดต่อ Yide เครื่องจักร

สแกนเพื่อส่งข้อความ WhatsApp

ติดต่อ Yide เครื่องจักร
เลื่อนไปด้านบน